1a Edició Premi Literari La Caixa /Plataforma Editorial

Encara hi sou a temps.


Podran optar al premi literari "La Caixa Plataforma" tots aquells joves, de qualsevol nacionalitat o procedència, que tinguin entre 14 i 25 anys durant el termini de lliurament de les obres, fins al dia 1 de novembre de 2012.
Les obres han d'ajustar-se al gènere de la novel·la juvenil i han d'estar escrites en castellà o català. Han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en cap altre certamen, ni poden estar pendents del veredicte d'un altre jurat.
Les obres originals es remetran a la seu de Plataforma Editorial. En el sobre cal indicar "Per al Premi Literari "La Caixa Plataforma". L'extensió: de 80 a 300 pàgines, mida DIN A4. Els treballs hauran d'estar mecanografiats a doble espai i en una sola cara amb tipografia Times New Roman de mida 12.
Els participants hauran d'enviar tres originals impresos i enquadernats, i una còpia digital en CD o dispositiu equivalent en Word o processador de textos equivalent. Els originals hauran d'anar signats amb pseudònim. En un altre sobre, amb el pseudònim en el remitent caldrà indicar: - Nom, cognoms, domicili, telèfon, adreça electrònica, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, passaport o document oficial d'identitat equivalent, de l'autor o dels autors en cas que l'obra sigui col·lectiva.
- Declaració escrita i signada en què es manifesti de forma expressa que l'obra presentada és original i inèdita, que no ha estat premiada en altres certàmens anteriors i que no es troba pendent del veredicte d'altres jurats. L'autor també ha de manifestar que no existeix cap compromís amb altres editorials que impedeixi la cessió exclusiva dels drets d'explotació de l'obra a favor de Plataforma Editorial.
Jurat
Francesc Miralles, Jordi Nadal, Míriam Malagrida, que serà la secretària del certamen.
Termini de presentació de treballs
01/11/2012
Veredicte
Es farà públic durant el mes de gener de 2013.
Dotació
3.000 euros.


 

Comentaris

Entrades populars